BLOG

Úvaha o scénickém šermu jako takovém

Zveřejněno 7. 9. 2023

Scénický šerm

Základ tohoto slovního spojení tvoří podstatné jméno šerm. V minulosti patřila výuka šermu k nezbytným částem výchovy mladých mužů vyšších vrstev a stejně tak i dnes je šerm v mnoha zemích stále vnímán jako oblíbená sportovní disciplína. Na rozdíl od minulosti, kdy na nezbytném osvojení šermířských technik často závisel život nebo čest šlechtice, stal se soudobý sportovní šerm spíše ukázkou pohybové vyspělosti a přehlídkou atletické zdatnosti.

Pro zvládnutí šermu, ať už ho vnímáme jako návrat k historii a praktikám boje starých mistrů, nebo jako sport či výrazový prvek inscenačního procesu na divadle, je obecně naprosto nezbytné plné nasazení, podpořené kvalitním tréninkem a teoretickými znalostmi. Forma by však neměla zvítězit nad obsahem, a tak i scénické ztvárnění šermu by nemělo postrádat opravdovost a dobovost.

Druhé slovo v našem spojení slov pak tvoří přídavné jméno scénický. Bylo by ho však možné uvést stejně tak dobře jako šerm výrazový, nebo jevištní. Všechna tato slova v sobě skrývají hlubší význam, spojený s interpretací šermu, jako formy předvádění ozbrojeného násilí v rámci divadelní inscenace.

Společným jmenovatelem pro obě tato slova je pak pečlivý trénink a správné osvojení dobových technik v rámci nácviku pohybových pasáží soubojové choreografie. Jednotlivé sekvence by měly být s aktéry nacvičovány pod dohledem choreografů metodicky a vždy s ohledem na jejich fyzické možnosti.

To, co platí obecně u šermu historického, rekonstruujícího staré bojové postupy nebo šermu sportovního, preferujícího funkčnost akcí obecně, platí i u šermu "scénického".

Však na rozdíl od obou výše zmíněných forem se setkáváme se scénickým šermem v mnohem širších souvislostech. Nejčastěji to bývá na jevišti divadel, při prohlídkách hradů a zámků v rámci vystoupení šermířských skupin nebo při sledování žánrových historických filmů. V tomto případě bývá "dobová věrohodnost šermířského souboje" často komplikovaná faktem, že mnoho herců postrádá základní šermířské návyky, které se i přes veškerou snahu nedaří zakrýt sebevíce přesvědčivým výrazem.

Základem scénického šermu je zodpovědná příprava a odborné vedení

Kámen úrazu zde tvoří nedostatek času a prostoru věnovaný během studia osvojení základních šermířských návyků, o zvládnutí minima teorie nemluvě. Herci se pak na scéně mohou cítit během souboje nesví, jejich kryty mohou být nejisté, útoky nepřesné. Bohužel většinou má šermířský choreograf na nácvik souboje s herci jen velmi málo času, mnohdy se nacvičuje na poslední chvíli a jen po velmi krátkou dobu, výsledek pak tomu často odpovídá.

Někteří tvůrci pak spoléhají na šermířskou negramotnost diváka, a tak dochází na jevišti občas i k tragikomickým situacím, kdy během slavných soubojových scén používají herci nedobové, mnohdy vzájemně typově odlišné, zbraně, souboje jsou stylově a technicky nevyvážené a obsahují mnoho chyb, kterých si možná laický divák hned nevšimne, ale pohybový nesoulad, nepřesnost, špatný rytmus, váhání, spojené někdy dokonce i s ohrožením zdraví herců, už tak snadno zakrýt nelze.

Bezpečnost vždy na prvním místě

Mnoho šermířských scén je tak technicky odbyto na úkor umělecké stylizace, která je často bohužel v rozporu právě s dobovostí šermířských akcí. Klíčem k nápravě těchto nešvarů může být metodický přístup ve výuce šermu implantovaný umělci už ve stádiu jeho vývoje v rámci jeho výchovy a přípravy na profesi herce během studia na odborných uměleckých školách. Teprve po osvojení si základních šermířských návyků a technik by měl umělec zodpovědně sáhnout na jevišti po zbrani a interpretovat scénický šerm před diváky přesvědčivě a hlavně bezpečně.

©Jaroslav Vaculík